Szolgáltatások

kép-link: Szociális étkeztetés

Szociális étkeztetés

Az intézmény elsősorban a hajléktalan személyek egyszeri étkezésére biztosít lehetőséget.

kép-link: Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás

Időskorúak segítségnyújtása akik nem képesek saját maukat ellátni.

kép-link: Idősek nappali ellátása

Idősek nappali ellátása

Az idősek klubja szabadidős program,okat biztosít tagjai számára.

kép-link: Tanyagondnoki szolgálat

Tanyagondnoki szolgálat

Az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz való hozzáférést lehetővé tevő segítség.

kép-link: Tartós Bentlakást Nyújtó Idősek Otthona

Tartós Bentlakást Nyújtó Idősek Otthona

Az idősek számára intézményünk szakosított ellátást biztosít – ápolást, gondozást nyújt.

kép-link: Átmeneti hajléktalan szállás

Átmeneti hajléktalan szállás

Az intézmény elsősorban a hajléktalan személyek nappali tartózkodására biztosít helyet és lehetőséget.

kép-link: Gyermekjóléti szolgálat

Gyermekjóléti szolgálat

A gyermek érdekeit védő szociális szolgáltatás, amely a gyermek testi- és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését tartja szem előtt.

kép-link: Fogyatékosok nappali ellátása

Fogyatékosok nappali ellátása

Fogyatékos személyek napközbeni tartózkodásának, társas kapcsolataiknak, alapvető higiéniás szükségleteiknek kielégítése a fő feladaunk.

kép-link: Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása

Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása

Intézményünk segítséget nyújt a droghasználó, drogproblémában érintett veszélyeztetett és egyéb addikciókkal küzdők részére.

kép-link: Családok Átmeneti Otthona

Családok Átmeneti Otthona

Együttes elhelyezést és ellátást biztosít az otthontalanná vált szülő és gyermeke számára.

kép-link: Védőnői szolgáltatás

Védőnői szolgáltatás

Védőnői feladatok ellátása a gyerek 0-6 éves koráig.

kép-link: Családsegítő szolgáltatás

Családsegítő szolgáltatás

Nehéz élethelyzetbe került egyének, családok sorsának javítása a fő célunk.

1. Szociális étkeztetés

A szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezés biztosítása, akik életkoruk, betegségük, szociális helyzetük miatt ezt önmaguk részére tartósan, vagy átmenetileg nem tudják ezt megtenni.

2. Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtási szolgáltató tevékenység biztosítása, azokról az időskorú személyeknek, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak.

3. Idősek nappali ellátása

Az aktív életmódot folytató, társasági életet szívesen élő nyugdíjasok számára különböző szabadidős programok nyújtása és adott esetben napi egyszeri meleg étkezés biztosítása.

Az idősek klubja a tagok részére napi életritmust biztosító szociális, egészségi és mentális állapotuknak megfelelő szolgáltatást nyújt.

4. Tanyagondnoki szolgálat

Ennek keretén belül megvalósulhat az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének a segítése pl. orvosi rendelvényre felírt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök kiváltása, beszerzése és házhoz szállítása.

5. Tartós Bentlakást Nyújtó Idősek Otthona

A feladatellátás keretében biztosítják a fizikai, az egészségügyi, a mentálhigiénés, foglalkoztatási ellátást.

Napi ötszöri étkezés biztosított, a normál étrenden kívül diéta biztosítása a rászorulóknak orvosi javaslat alapján: diabetes, kímélő, tejmentes, lisztmentes, sómentes, folyékony és folyékony – pépesdiéták.

Orvosi alapellátást a részmunkaidőben foglalkoztatott orvosa látja el. Szakorvosi ellátás folyamatos, heti háromszori rendelési időben, sürgős esetben bármikor.

6. Átmeneti hajléktalan szállás

Az otthontalan, közterületen élő személy elemi létfeltételeinek – alvás, pihenés, étkezési lehetőség, tisztálkodás – biztosítása valamint szociális és mentális gondozása a szociális munka eszközeivel.

Keretei közé tartozik: a kapcsolatfelvétel, felkutatás, elsősegélynyújtás, életmentés, tájékoztatás, segítés, esetkezelés, gondozás, nappali melegedőben, éjjeli menedékhelyen való szolgáltatások elérhetősége, vészhelyzeti szolgáltatás nyújtása, amikor a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a –10 °C vagy annál alacsonyabb hőmérséklet, tartósan 27 °C feletti napi középhőmérséklet vagy egyéb időjárási körülmények esetén a meteorológiai szolgálat második szintű veszélyjelzése esetén a regionális diszpécserközpontokon keresztül vörös kód figyelmeztetést ad ki.

7. Gyermekjóléti szolgálat

A gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi- és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

8. Fogyatékosok nappali ellátása

Elsősorban saját otthonukban élő, 3. életévüket betöltött személyek, napközbeni tartózkodásának, társas kapcsolataiknak, alapvető higiéniás szükségleteiknek kielégítése, valamint igény szerint az étkeztetésükre vonatkozó feltételek biztosítása, az ehhez kapcsolódó feladatok végrehajtásán keresztül.

Az önálló életvitel kialakítása, mozgás-, beszéd-, és foglalkoztatási terápia alkalmazásával készségek fejlesztése, amely a foglalkoztathatóságot, a munkaerő-piaci megjelenést segíti. Feladata a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes fogyatékos személyek napközbeni gondozása.

9. Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása​

A nappali ellátás a napközbeni benntartózkodás lehetősége mellett szociális szolgáltatásokat nyújt a droghasználó, drogproblémában érintett veszélyeztetett és egyéb addikciókkal küzdők részére.

Ennek keretében felvilágosítás, tanácsadás, tájékoztatás érhető el a drogproblémában érintettek és hozzátartozóik részére egyéni és csoportos formában.

Szabadidő eltöltési lehetőségek, programok érhetőek el.

A mentálhigiénés gondozási folyamatban megtalálható az életvitel segítése, motivációs beszélgetések, döntést elősegítő- megerősítő beszélgetések, leállási folyamatban kontroll és pszichés támogatás, visszaesés megelőzés, ártalomcsökkentés.

Az egészségügyi ellátásokhoz hozzájutás elősegítése is cél: drogambulancia, szűrővizsgálatok, más szakellátás.

Ezen kívül a szociális, hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtásra kerül sor.

10. Családok Átmeneti Otthona

Megszakítás nélküli munkarend szerint működő bentlakásos gyermekintézmény, amely az alapellátás keretében a gyermek és szüleik számára alaptevékenységként átmeneti gondozást biztosít. Együttes elhelyezést és ellátást biztosít az otthontalanná vált szülő és gyermeke számára.

11. Védőnői szolgáltatás

Elérhető a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, az anyaságra való felkészülés segítése, a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban, személyes tájékoztató (pl. gondozási terv, szűrővizsgálat, védőoltással kapcsolatos tájékoztatás) készítése és átadása, az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása, a 0–4 napos életkorban elvégzendő szűrővizsgálatok meglétének ellenőrzése, a törvényes képviselő tájékoztatása az életkorhoz kötött – külön jogszabályban meghatározott – kötelező vizsgálatokról, az észlelt eltérésről a házi gyermekorvos, illetve a háziorvos írásban történő értesítése, a védőoltások szervezése, nyilvántartása, jelentése a külön jogszabályban, módszertani levélben foglaltak szerint.

12. Családsegítő szolgáltatás

Nehéz élethelyzetű, szociális és/vagy mentálhigiénés problémával küzdő egyének, családok élethelyzetének, életminőségének javítása. Külső és belső erőforrások feltárása, problémák rendszerszemléletű komplex kezelése.

A szolgálat a családsegítés keretében biztosítja a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást; a pénzbeli és természetbeni ellátásokhoz, valamint a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését; szociális segítő munkát; közösségfejlesztő, egyéni, csoportos preventív programokat és szolgáltatásokat, a kríziskezelést, valamint a nehéz helyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.

Elérhetőségünk:

Címünk:
6724 Szeged, Kálvária sgt. 45.

Email:
titkarsag@egyszocint.ritek.hu

Telefon:
62/425-177

Fax:
62/321-700

A felhasznált grafika a https://www.freepik.com/ oldalról származik

Scroll to Top